PROVOZNÍ DOBA

Út-So: 11:00 - 20:00 hod.

Státní svátky: zavřeno

 

ADRESA

Na Bělohorské pláni 184/9
163 00 Praha 6 Řepy - Bílá Hora
(u nás vždy zaparkujete)

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti Nebojša Vujić - Pizza Bílá hora.

 1. Základní ustanovení

Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost Nebojša Vujić, Ve výrech 1176, Praha 5, 155 00, IČ: 04533038 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Kupujícím je spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy s prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Kupní smlouva: Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká ústním, nebo písemným potvrzením objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Tím nejsou dotčeny případy, kdy kupujícím bude spotřebitel a bude mít obvyklé bydliště v jiném státě než České republice a volba práva či prorogace soudu nebudou přípustné. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Tyto VOP jsou k dispozici na portálu prodávajícího a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 1. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, obaly apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

 

 III. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující

spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Objednávat je možno následujícím způsobem: telefonicky, osobně na provozovně.

 

 1. Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky: platba v hotovosti při převzetí nebo platba platební kartou. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.

 1. Dodací podmínky

 

Osobní odběr: Zboží může převzít kupující osobně na provozovně Pizza Bílá hora, Na Bělohorské pláni 184/9, Praha 6, 163 00.

Rozovozem: Zboží je možno kupujícímu zaslat vlastní rozvozovou službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

 1. Záruční podmínky a reklamace
 2. a) Záruční lhůty

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, má Zákazník právo tuto vadu reklamovat.

Při prodeji zboží zákazníkům Dodavatel odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Zboží musí být bez vad a musí odpovídat obecně platným normám.

 1. b) Lhůty pro uplatnění reklamace: Dodavatel odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí Zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Reklamaci na dodané množství Zboží je nutno uplatnit u Dodavatele nejpozději při předání Zboží. Zákazník nemůže uplatnit práva z vadně dodaného Zboží, jedná–li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat při převzetí zboží (např. viditelně poškozený obal či viditelně chybějící množství zboží atd.)

Vady Zboží určeného k rychlé spotřebě musí zákazník reklamovat nejpozději následující den po koupi resp. po převzetí zboží.

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady zboží, jejíchž odstranění neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Zákazník má právo u odstranitelných vad na odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží. Pokud Dodavatel neodstraní vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Zákazník požadovat slevu z kupní ceny anebo může od smlouvy odstoupit. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy a ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li Zboží vrátit ve stavu, v jakém je obdržel. To neplatí: a) došlo-li ke změně v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, b) použil-li Zákazník věc před objevením vady, c) nezpůsobil-li Zákazník nemožnost vrácení věci jednáním či opomenutím d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak zčásti, vrátí Zákazník Zboží Dodavateli, co ještě vrátit může a dá Dodavateli náhradu do výše, z níž měl z použití prospěch Zákazník.

Pokud je vadné plnění podstatným porušením smlouvy (zejména u Neodstranitelných vad) má Zákazník právo:

 1. a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad,
 2. b) na odstranění vady opravou věci (není možno použít u vad neodstranitelných),
 3. c) na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo
 4. d) odstoupit od Kupní smlouvy.

Zákazník je povinen sdělit Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady a bez zbytečného odkladu po oznámení vady, přičemž tato lhůta je nejblíže příští pracovní den po oznámení vady Zboží. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Nezvolí–li si Zákazník toto právo včas, má právo na odstranění vady anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny

Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za to, že Zboží nemá vady, zejména odpovídá za to, že

 1. a) věc má vlastnosti, které Dodavatel anebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží
 2. b) věc se hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se Zboží užívá
 3. c) věc odpovídá jakostí anebo provedením mluvenému vzorku nebo předloze
 4. d) věc je v odpovídajícím množství, míře anebo hmotnosti
 5. e) Zboží odpovídá požadavkům právních předpisů

Vady potravin, včetně ovoce a zeleniny, se považují za neodstranitelné.

Záruční doba (expirační lhůta) je doba nejkratší trvanlivosti. U věcí podléhajících zkáze je to doba, po kterou lze Zboží použít, a je zároveň vyznačena na obalu Zboží či v jeho návodu.

 1. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.2.2016. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V součinnosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation, zkratka GDPR).

 1. Kdo osobní údaje zpracovává

Společnost Pizza Bílá hora – Nebojša Vujić IČ: 04533038,

jsme jedinými správci, kteří zpracovávají osobní údaje svých klientů, dle níže uvedených podmínek.

 1. Jaké osobní údaje se zpracovávají

Zpracovávají se pouze takové osobní údaje, které sdělí klienti správci v souvislosti s uzavřením obchodu a využíváním jeho služeb.

Jedná se nejčastěji o následující údaj:

 • Jméno a příjmení
 • Adresu
 • Telefon
 1. Důvody ke zpracování osobních údajů

Správce údaje zpracovává za účelem uskutečňování prodeje objednaného produktu.

 1. Kdo bude mít k osobním údajům přístup

Správce zodpovídá za bezpečnost poskytnutých osobních údajů svých klientů. K osobním údajům mají, přístup pouze zaměstnanci společnosti, kteří jsou zároveň zpracovateli těchto údajů. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni z hlediska GDPR. Správce nepředává údaje žádné třetí osobě.

 1. Jak dlouho se osobní údaje zpracovávají

Osobní údaje klientů se zpracovávají pouze po dobu vyřízení prodeje, od doby telefonického nahlášení po dobu vyřízení objednávky. Následně si klient převezme objednávku i s účtenkou a tím pádem i s poskytnutými údaji. Nijak dále se osobní údaje nezpracovávají a nearchivují.

 1. Zabezpečení osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které klient poskytne správci, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Správce se zavazuje, že toto zabezpečení pravidelně kontroluje a používá takové bezpečnostní opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijaté bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována.

 1. Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů mají klienti možnost využít prostřednictvím zprávy na email: pizzabilahoraTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Či písemně na adrese: Na Bělohorské pláni 184/9, Praha 6 – Řepy, k rukám oprávněné osoby pro ochranu osobních údajů.

V této souvislosti může správce chtít, aby klient vhodným způsobem prokázal svoji totožnost. Jedná se o preventivní bezpečnostní opatření, aby správce zamezil přístupu neoprávněných osob k osobním údajům

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staňte se naším fanouškem na Facebook.com

Copyright © 2020-2024 Pizza Bílá Hora  |  » Cookies  |  WebDesign: Jan Weisgerber